Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden House of Light B.V., Palmpolstraat 31,
1327 CB Almere. Kamer van Koophandel inschrijving 32099029. 

Artikel 1. Werkingssfeer.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze koopovereenkomsten tenzij anders vooraf schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 3. Aflevering

A. Alle door ons bevestigde levertijden zijn vrijblijvend en nimmer fataal. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

B. Indien:

a) koper in verzuim is en/of

b) wij goede gronden hebben te vrezen dat koper niet, of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zullen wij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle ons verder toekomende rechten, gerechtigd zijn;

  1. vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen
  2. alle volgende leveringen voor rekening en risico van koper op te slaan
  3. onze verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met koper op te schorten totdat alle verschuldigde betalingen zijn voldaan.

C. Franco huis vanaf EUR 350,00 goederenwaarde (excl. BTW en verwijderingsbijdragen). Bij orders onder dit bedrag zullen vrachtkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Betaling

A. Betaling dient maximaal plaats te vinden op onze bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij het in gebreke blijven hiervan is koper van rechtswege in verzuim en is hij over hetgeen alsdan nog verschuldigd is vanaf factuurdatum een rente verschuldigd van 2% per maand.

B. Alle kosten van betaling en invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van koper.

C. Eventueel overeengekomen betalingskortingen dienen altijd schriftelijk door beide partijen te zijn bevestigd. Eenzijdige betalingskortingen zijn niet toegestaan.

D. Wij behouden ons het recht voor tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

Artikel 5. Risico

Koper draagt het risico van de gekochte goederen vanaf het moment dat deze het magazijn van

House of Light verlaten hebben.

Artikel 6. Vervoer

Behoudens overeengekomen afspraken kiezen wij te allen tijde de wijze van vervoer. In geval van verlies, diefstal of schade van een zending dient koper daarvan schriftelijk melding te maken op het afleveringsbewijs of de vrachtbrief. Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt iedere aansprakelijkheid onzerzijds.

Artikel 7. Overmacht

A. Indien aflevering langer dan 30 dagen wordt vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

B. Onder overmacht van ons wordt in ieder geval verstaan; werkstaking, bedrijfsstoring, tekortkoming van onze leveranciers, diefstal van zendingen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen welke ons verhinderen onze verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.

Artikel 8. Reclames

A. Koper dient bij ontvangst van de goederen te onderzoeken of deze beantwoorden aan de koopovereenkomst. Koper kan er geen beroep op doen dat goederen niet aan de koopovereenkomst beantwoorden indien hij dit onderzoek nalaat, of ons niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.

B. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst, verborgen gebreken onmiddellijk nadat koper deze heeft ontdekt, doch uiterlijk 1 maand na ontvangst van goederen, schriftelijk te worden gemeld.

C. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden indien dit schriftelijk is overeengekomen, en dan alleen franco en – behoudens in het geval van beschadiging – in ongeschonden staat en in de originele verpakking.

D. In geval van gegronde en tijdig ingediende klachten zijn wij, zulks te onzer keuze, rekening houdend met de belangen van koper en de aard van de klacht verplicht tot;

  • aflevering van het ontbrekende
  • verlening van een prijskorting
  • herstel van de afgeleverde goederen
  • vervanging van de afgeleverde goederen
  • restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaak 

Wij zullen binnen 14 dagen na correcte melding van de klacht een keuze doen en vervolgens onze verplichting binnen redelijke termijn nakomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

A. In geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is onze aansprakelijkheid tegenover koper beperkt tot de factuurwaarde (ex BTW) van desbetreffende transacties, zulks evenwel tot maximaal het bedrag dat wij terzake op derden of assuradeuren kunnen verhalen.

B. De in sub A. genoemde beperking geldt eveneens indien wij door koper uit andere hoofde dan de koopovereenkomst aansprakelijk worden gesteld.

C. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden.

D. Elke wijziging aan door ons geleverde producten, zowel technisch als cosmetisch, heeft tot gevolg dat elke aansprakelijkheid voor technisch falen, ongevallen, brand etc. per definitie wordt afgewezen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

A. Wij behouden de eigendom van de door ons verkochte en afgegeven goederen totdat wij volledige betaling van koper hebben ontvangen.

B. Wij raken onze (voorbehouden) eigendommen niet kwijt indien en/of doordat koper de van ons ontvangen goederen verwerkt of bewerkt. Koper gaat bedoelde goederen in elke geval – van rechtswege – voor ons houden.

C. Indien koper niet tegenstaande het bepaalde in sub B. toch de eigendom verliest, zal koper op eerste verzoek van ons alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende goederen ten behoeve van ons.

D. Koper is, niet tegenstaande het bepaalde in sub A. tot herroeping onzerzijds, bevoegd de goederen die hij van ons heeft ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel steeds dat koper diens kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis stelt van de volledige inhoud van dit artikel. Wij zijn steeds gerechtigd van koper te verlangen dat deze pas verkoopt en (af)levert nadat ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht op de betreffende goederen is gevestigd, ofwel de vordering op de derde koper aan ons is gecedeerd.

E. Indien koper tegenover ons nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming met één of meer van zijn verplichtingen zoals bedoeld in sub A. van dit artikel, komt de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid te vervallen. Zij herleeft - met terugwerkende kracht – indien koper zijn achterstallige verplichtingen alsnog is nagekomen.

F. Koper is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 11. Tekortkoming in de nakoming

Indien koper de bepalingen van deze voorwaarden niet nakomt hebben wij het recht om – onverminderd onze overige rechten – alle overeenkomsten met die koper zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 12. Voorschriften

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staan wij er niet voor in, dat de door ons geleverde zaken voldoen aan de ter plaatse van het gebruik geldende voorschriften.

Artikel 13. Verpakking

Door ons geleverde zaken mogen slechts in de door ons geleverde of door ons akkoord bevonden verpakking worden doorverkocht.

Artikel 14. Export

Zonder schriftelijke toestemming is uitvoer naar of wederverkoop voor uitvoer naar landen buiten de EG niet toegestaan.

Artikel 15. Mediadragers

House of Light kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en/of gehouden voor druk- en/of zetfouten in haar website, catalogi, spec sheets, artikelbladen en alle andere door haar gebruikte mediadragers. Hetzelfde geldt voor productveranderingen. Ofschoon wij er alles aan doen te zorgen dat onze productinformatie up-to-date is kan het voorkomen dat een product afwijkt van de bijbehorende mediadrager. Op generlei wijze kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor foutieve (voorbereiding) in montage, montagekosten, extra vervoerskosten etcetera veroorzaakt door afwijkende produktspecificatie(s) t.o.v. desbetreffende mediadrager.

Artikel 16. Toe te passen recht

A. Elk geschil, dat uit door ons gesloten koopovereenkomsten mocht voorkomen, zal zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de bevoegde rechter te Almere, danwel als koper gedaagde partij, is de bevoegde kantonrechter van de vestigingsplaats van koper.

B. Op alle door ons afgesloten koopovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.