Privacyverklaring

1. INLEIDING 

Per 25 mei 2018 is de Europese GDPR (General Data Protection Regulation), in Nederland bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht geworden. House of Light B.V. volgt vanzelfsprekend deze wetgeving en respecteert hiermee de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt. Deze informatie is vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens House of Light verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Naam bedrijf: House of Light B.V.
Website: www.house‐of‐light.nl
KvK inschrijfnummer: 32099029
BTW nummer: NL815604.105.B01
Verwerkingsverantwoordelijke: Dhr. M.A. Lammerts

2. PERSOONSGEGEVENS

House of Light verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Hieronder wordt toegelicht welke dat zijn. 

UITVOERING KOOPOVEREENKOMSTEN 

Voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling hebben we uw naam, adres, emailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij vanzelfsprekend alleen als het nodig is voor de uitvoering van uw bestelling. 

DIENSTVERLENING

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e‐mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het gehele verkoop‐ en leveringsproces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

(DIRECT) MARKETING

Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen waaraan wij zelf deelnemen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

SOCIAL MEDIA

House of Light kan op verschillende sociale media actief zijn/worden zoals Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

SOLLICITATIEPROCEDURE 

House of Light verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten. Wij verzamelen onder andere de naam, geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 2 maanden na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan House of Light uw persoonsgegevens voor een langere nader overeen te komen periode opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen. 

WERKNEMERS 

House of Light verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. 

3. ONTVANGER 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten House of Light, behalve in een van de volgende omstandigheden. 

UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van uw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van i‐Deal betalingen. Daarnaast geven we uw gegevens door aan derden die door House of Light worden ingeschakeld om de bestelling bij u te bezorgen. 

MET UW TOESTEMMING 

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

VOOR EXTERNE VERWERKING 

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids‐ en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT‐leverancier.  

OM JURIDISCHE REDENEN 

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van (overheids)instanties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. 

WETTELIJKE VERPLICHTING 

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. House of Light maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd. 

BEWAARTERMIJN 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e‐mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren. 

4. UW RECHTEN 

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, verwijderen van gegevens, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

RECHT VAN INZAGE 

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.  

VERBETERING OF AANVULLING 

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens. 

GEGEVENSWISSING 

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:  

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie‐ of internetdiensten verzameld. 

U dient een dergelijk verzoek schriftelijk of per e‐mail (ml@house‐of‐light.nl) bij ons te plaatsen.

BEPERKING VERWERKING 

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure). 

OVERDRACHT DIGITALE DATA 

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.  

BEZWAAR  

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.  Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken. 

UITOEFENEN RECHTEN 

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e‐mailadres ml@house‐of‐light.nl. House of Light zal binnen 5 werkdagen uw verzoeken bevestigen en binnen 4 weken hierover beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet. 

5. KLACHTEN 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. 

6. VRAGEN? 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e‐mail met uw vraag naar: ml@house‐of‐light.nl Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

7. VEILIGHEID EN OPSLAG VAN GEGEVENS 

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard. Het verzenden van persoonsgegevens per e‐mail gebeurt via een beveiligde verbinding 

COOKIE BELEID 

1. INLEIDING 

House of Light draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, kan House of Light gebruik maken van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren. 

2. TYPEN COOKIES 

We maken onderscheid tussen functionele en niet‐functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Zo onthoudt een winkelwagen ingevulde persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. Niet‐functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Niet‐functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we wel welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina's gemeten. Niet‐functionele cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij maken gebruik van de volgende niet‐functionele cookies. 

ANALYTISCHE COOKIES 

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen: 

  • het IP‐adres, dat anoniem wordt gemaakt;
  • technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;
  • vanaf welke pagina u op de website bent gekomen 

3. COOKIES BLOKKEREN EN VERWIJDEREN

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies desgewenst zelf te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen. Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten uitoefenen die hierboven in artikel 5 van onze privacyverklaring zijn opgesomd.

4. WIJZIGING COOKIE BELEID 

House of Light behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid periodiek aan te passen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 

Mei 2018